UendretSvalbard er regnet for å være et av de reneste stedene på jordkloden. Det er likevel mange kilder til lokal forurensning gjennom menneskelig tilstedeværelse og næringer som forskning, turisme og gruvedrift. I tillegg transporteres miljøgifter langveisfra med luft, havstrømmer og is over Polhavet. Mange dyr i Arktis har urovekkende mye miljøgifter i seg.

 • Kullfyrt kraftverk er en potensiell forurensningkilde. Foto: Stein Ø. Nilsen / Norsk Polarinstitutt

  Kullfyrt kraftverk er en potensiell forurensningkilde. Foto: Stein Ø. Nilsen / Norsk Polarinstitutt

 • Isbjørnunger spiser selkjøtt og spekk. Foto: Jon Aars, Norsk Polarinstitutt

  Isbjørnunger spiser selkjøtt og spekk. Foto: Jon Aars, Norsk Polarinstitutt

 • Prøvetaking på ismåke på Svalbard. Foto: Anja J. Haugerud/ Norsk Polarinstitutt

  Prøvetaking på ismåke på Svalbard. Foto: Anja J. Haugerud/ Norsk Polarinstitutt

 • Rester etter industri på Svalbard skaper spor og etterlater potensiellt mye søppel. Foto: Tone Malm / tonemalm.smugmug.com

  Rester etter industri på Svalbard skaper spor og etterlater potensiellt mye søppel. Foto: Tone Malm / tonemalm.smugmug.com

 • Storkobbe på isflak, seler akkumulerer miljøgifter i spekket. Foto: Stein Ø. Nilsen / Norsk Polarinstitutt

  Storkobbe på isflak, seler akkumulerer miljøgifter i spekket. Foto: Stein Ø. Nilsen / Norsk Polarinstitutt

 • Knølhval (Megaptera novaeangliae) vandrer fra Arktis til Barbados og kan utsettes for mange forurensningskilder. Foto: Stein Ø. Nilsen / tromsofoto.net

  Knølhval (Megaptera novaeangliae) vandrer fra Arktis til Barbados og kan utsettes for mange forurensningskilder. Foto: Stein Ø. Nilsen / tromsofoto.net

1. Tilstand

Mye ren natur, men likevel mange miljøgifter

Det bor bare rundt 2.500 personer på Svalbard, men det finnes likevel mye som forurenser på øygruppa. Menneskets tilstedeværelse og næringer som gruvedrift, turisme og forskning påvirker miljøet og fører til utslipp til vann, luft og grunn. Alle bosettingene har avløp i fjordene de ligger ved. Forbrenning av drivstoff til å produsere strøm og til biler, båter, skutere, fly og helikoptre gir luftforurensning. I tillegg bruker noen virksomheter maskiner og kjemikalier som inneholder miljøskadelige stoffer. En rekke miljøgifter kommer også langveisfra

Langtransport av forurensning_NP_200
   Modell for spredning av forurensning. Kilde: Norsk polarinstitutt

med is og hav- og luftstrømmer.

Miljøgifter som sprer seg med luft har fordampet lenger sør på jordkloden. Når de treffer den kalde lufta i Arktis kondenserer de og faller ned. På Svalbard kan vi derfor finne igjen de fleste miljøgiftene vi kjenner og andre forbindelser som ikke så lett brytes ned i naturen. Forskere anslår at rundt 90 prosent av all forurensning i Arktis kommer langveisfra. Hvor viktige de lokale kildene er i forhold, vet vi likevel lite om. Miljøgifter som tas opp i fisk og sjømat kan skade mennesker som spiser den.

2. Konsekvenser

Sårbare samfunn og arter

Miljøgifter er stoffer som naturen ikke klarer å bryte ned. Det er det som gjør at de kan spre seg over store avstander. Arktiske dyr som isbjørn, fjellrev og polarmåke er på toppen av næringskjedene og lever av energirik mat med mye fett. Miljøgiftene er ofte bundet i fettet, og blir dermed tatt opp av dyr gjennom maten de spiser. Så binder stoffene seg igjen til fett i kroppen og samler seg opp over tid. Derfor får dyr i Arktis ekstra høye nivåer av miljøgifter.

Isbjørnfamilie_500_HRP
Isbjørnen er truet av miljøgifter i maten den spiser. 

 

Dyrene lagrer fett for å overleve lange perioder om vinteren uten mat, og når de sulter, starter nedbrytingen av fettet. Miljøgiftene kommer ut i kroppens blodomløp, og det kan bli så mye at dyrene kan dø av det.

 

Det er lite kunnskap om hva den lokale forurensningen gjør med naturen på Svalbard, og hvor mye den bidrar til de høye nivåene av miljøgifter i noen arter her. Men ved ugunstige vindforhold kan lokale luftutslipp, for eksempel fra kraftstasjonene, gi dårlig luftkvalitet i bosettingene. Alle utslipp bidrar uansett til mer forurensning både i Arktis og resten av verden.


Longyearbyen havn 2_HRP_500
Bosetningen i Longyearbyen har kullfyrt energiverk og et avløpsnett som gir utslipp til både luft og sjø.

3. Tiltak

Opprydding, mindre utslipp, avtaler og forskning

Myndighetenes mål er å begrense forurensningen mest mulig, og vi gjør flere tiltak:

 

 • Sysselmannen på Svalbard og det russiske gruveselskapet Trust Arktikugol har samarbeidet om å få bort miljøgiften PCB. Dette er gjort i de andre bosettingene
 • hvert år er det flere aksjoner for å rydde strandsøppel, der både fastboende og turister deltar
 • industri, kraftproduksjon og avfallsbehandling blir regulert med tillatelser til utslipp og krav om tiltak tiltak for å begrense forurensningen
 • det er egne planer for hva som skal gjøres med avfallet i bosettingene
 • norske myndigheter samarbeider med andre land for å dokumentere og redusere utslipp av miljøgifter og annen forurensning som når Arktis
 • EU har iverksatt et eget kjemikaliedirektiv som skal bidra til å redusere utslipp av miljøgifter