UendretHavområdene rundt Svalbard er lite forurenset. De fleste kildene til forurensning ligger langt unna, og miljøgifter kommer hit med luft- og havstrømmer. Men det er også lokale utslipp fra bosettingene og gruvedrifta.

  • Foto: Halvard R. Pedersen/Sysselmannen på Svalbard Vannmassene og bunnsedimentene i fjorder og åpne havområder rundt Svalbard er lite forurenset. Det skjer likevel en opphopning av langtransporterte miljøgifter via hav- og luftstrømmer og lokale utslipp i næringskjedene.

    Foto: Halvard R. Pedersen/Sysselmannen på Svalbard Vannmassene og bunnsedimentene i fjorder og åpne havområder rundt Svalbard er lite forurenset. Det skjer likevel en opphopning av langtransporterte miljøgifter via hav- og luftstrømmer og lokale utslipp i næringskjedene.

1. Tilstand

Forurensning utenfor bosettingene

Industri og bosetting på Svalbard har hatt utslipp til fjordene i over hundre år. Målinger viser imidlertid at det er mindre forurensning på fjordbunnen ved bosettingene på Svalbard enn på fastlandet. Det kan likevel hende at tilførselen av miljøgifter er større enn det målingene viser, fordi elvene fører med seg mye løst materiale fra breer og dalfører som dekker over sjøbunnen.

Undersøkelser viser at Grønfjorden ved Barentsburg samlet sett er mest påvirket. Det er funnet mest hydrokarboner og tjærestoffer (PAH) i Adventfjorden utenfor Longyearbyen etter mange år med gruvedrift og kullstøving. Over store deler av Svalbard er det dessuten en naturlig utvasking av PAH fra kullagene i fjellet. Stoffene anses ikke som noe stort miljøproblem fordi de bare i liten grad tas opp av dyr og mennesker. De høyeste konsentrasjonene av miljøgiften PCB er funnet i Billefjorden utenfor den tidligere russiske bosettingen Pyramiden, og nivåene har økt fra 1998 til 2009. 

Miljø - PCB i sjøbunn_Akvaplan-niva_500

Grafen viser mengdene PCB i sjøbunnen utenfor bosetningene fra 1998-2009 fra Sysselmannens overvåking. I henhold til tilstandsklassifisering for forurensa sjøbunn
er konsentrasjonene i klasse 2 "God tilstand".
 
Graf: Akvaplan niva

Avløpsvann blir bare renset ved den polske forskningsstasjonen i Hornsund. I de andre bosettingene går det urenset i fjorden, fordi utslippene har vært små.

2. Konsekvenser

Dyr kan bli påvirket

Lokale utslipp kan være uheldig for livet i sjøen. Miljøgifter kan gi dårlig forsvar mot sykdommer eller gi endringer i hormonproduksjonen og enzymaktiviteten. Dette kan påvirke overlevelsen til både unger og voksne dyr. Arter på toppen av næringskjedene i havet som isbjørn, ismåke og polarmåke er spesielt sårbare. Miljøgifter som tas opp i fisk og sjømat kan skade mennesker.

3. Tiltak

Avtaler, utslippsgrenser og beredskap

  • bindende internasjonale avtaler kan redusere og stoppe utslipp av miljøgifter, og noen av de viktigste avtalene er Stockholmskonvensjonen og OSPAR-konvensjonen
  • Sysselmannen på Svalbard vurderer om avløpet i Longyearbyen bør renses i fremtiden. Foreløpig vet vi for lite til å avgjøre om det er nødvendig.
  • fjordene utenfor de aktive bosettingene Longyearbyen og Barentsburg og de tidligere bosettingene Pyramiden og Colesbukta blir regelmessig overvåket. Sjøbunnen analyseres for organisk innhold og miljøgifter hvert femte år.
  • det er forbud mot tungolje Svalbard, unntatt Isfjorden (Longyearbyen).
  • virksomheter som håndterer oljeprodukter og kjemikalier på Svalbard, og skip som trafikkerer farvannene, har et eget ansvar for beredskap mot akutt forurensning.
  • Sysselmannen på Svalbard er ansvarlig for beredskapen mot akutt forurensning og å sette i verk nødvendige aksjoner ved utslipp som er større enn den ansvarlige kan ta hånd om selv. Ved større hendelser tar Kystverket over en statlig aksjon. 

Oljevernøvelse ved Ny-Ålesund_HRP_500

Øvelse i å begrense spredningen av olje etter et oljeutslipp i Ny-Ålesund.