På Svalbard er det registrert mer enn 70 steder med forurensning på land. Forurensningen kommer fra nedgravde rester etter gruvedrift, gamle søppelfyllinger, brannøvingsfelt og anleggvirksomhet. Lekkasjer og spredning av miljøgifter fra disse stedene kan tas opp i organismer på land og i sjøen. 

1. Tilstand

Gamle rester, dagens bosetting og gruvedrift

Forurensning på land finner vi i bosettingene og på steder det er eller har vært en form for virksomhet. Forurensningen kan skyldes utslipp av olje eller bensin ved uhell eller lekkasjer fra gammel forurensning i grunnen. Miljøgifter som PCB finnes i maling og betong i bygg og anlegg, og den sprer seg til bakken og med luft og vann mot fjorden. Særlig i de russiske bosettingene Barentsburg og Pyramiden er det funnet mer PCB enn ellers på Svalbard. På brannøvingsfeltet i Longyearbyen er det funnet høye konsentrasjoner av miljøgiften PFOS, denne giften er funnet igjen i næringskjeden i  Longyearbyen.

De tre søppelfyllingene som fortsatt er i bruk i Longyearbyen, Sveagruva og Barentsburg kan også bli kilder til forurensning i fremtiden. På de fleste stedene er forurensningen imidlertid lukket inne og deponiene sikre. De rundt ti stedene som ikke er sikret eller fortsatt er i bruk og som kan lekke miljøgifter ligger i Longyearbyen, Barentsburg, Pyramiden, Sveagruva og i Kinnvika på Nordaustlandet. Det kommer også noe forurensning langveisfra med vind og nedbør. På Bjørnøya frakter sjøfugl miljøgifter fra havet gjennom maten de spiser. Fuglenes avføring fører til lokal stor forurensning. Miljødirektoratet har en egen database med kart over alle kjente områder med forurenset grunn på Svalbard (Grunnforurensningsdatabasen).

2. Konsekvenser

Funn av forurensning i organismer på land

Avrenning av forurensning og surt sigevann fra gamle gruvetipper og søppelfyllinger kan gi noen skader på vegetasjonen lokalt, men det er lite som tyder på at spredningen er stor. Innholdet av miljøgifter og tungmetaller i dyr og planter på land varierer. I egg fra snøspurv fra Longyerbyen og Ny-Ålesund er det funnet tildels store mengder miljøgiften PFOS.

Hvor mye langtransportert forurensning har å si i forhold til lokal forurensning vet man foreløpig lite om. Men rundt bosettingene er de lokale kildene viktigst. PCB herfra sprer seg med smeltevann og vind til fjorden og tas opp av i fisken i området.

Nivåer av PCB i bosetninger på Svalbard og beregnet bakgrunnsnivå_500
Nivåene av miljøgiften PCB i de tre største bosetningene på Svalbard og i villmarksområdene. Det er 100 ganger mer PCB i jorda i Barentsburg enn i Longyearbyen. Foto: Halvard R. Pedersen/Sysselmannen på Svalbard.

3. Tiltak

Undersøke, rydde og sikre

Sysselmannen på Svalbard har det siste tiåret jobbet med å sikre de stedene det er registrert forurenset grunn, og de fleste av sakene er avsluttet. Der det kan oppstå lekkasjer fra gammel forurensning, blir det stilt strenge krav til opprydding og sikring. I Barentsburg og Pyramiden ble det i perioden 2007-2010 gjort store PCB-undersøkelser. Alt utstyr som inneholdt PCB ble fjernet fra begge bosettingene, men det er vanskelig å gjøre noe med bygningene og den forurensede jorda. 

Sysselmannen vil fortsette å stille krav til nye og eksisterende virksomheter om at de må heve miljøstandarden. Det innebærer bedre rutiner og en mer miljøvennlig drift med mindre skadelige kjemikalier og lavere utslipp. Nye tillatelser er strengere enn gamle ordninger. Fortsatt fokus på arbeidet med gammel forurensning, miljøriktig drift av dagens gruver og god avfallshåndtering videre er viktig i denne sammenhengen.

PCB-undersøkelser av betong i Pyramiden_HRP_500
Sanering av PCB-holdig høyspentelektrisk utstyr fra Pyramiden i 2008.
Øverst: Prøvetaking etter PCB i betong og maling i Pyramiden.
Nederst: Sanering av PCB-holdig høyspentelektrisk utstyr i Pyramiden.
Foto: Halvard R. Pedersen/Sysselmannen på Svalbard.

Miljøstatus i Svalbard / Tema A-Å / Forurensning / Forurensning på land